تبلیغات
دخـــــــــتــــــرانــــ پـــــاریــــــــســـــــــیــــــــ - پـــســـتــــ ثـــابــــتـــــ
خـــــــوشـــــــــ اومــــــــدیـــــــــــ

پـــســـتــــ ثـــابــــتـــــ

شنبه 22 شهریور 1393 01:00 ب.ظ

نویسنده : ســــارا جـــــونــــ
http://www.sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک ها

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها
ســـلامـــ بـــهــ هــمــهــ یــ کــســـایــیــ کــهــ بــهــ ایــنــ مــدرســهــ مــیــ یــان
مـــنـــ ســارا جـــونـــ و دوســتـــمــ مــریــمــ جــونــ مــدیــر ایـــنــ مــدرســهــ هــســتــیــمــ
http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

حـــالــا بــریــمــ ســراغــ قــوانــیــنــ

1_نــظــراتــ غــیــر قــانــونـــیــ نــدیــد

2_تـــویــ نــظــر ســنــجــیــ شــرکــتــ کــنــیــد

3_شــهــریــهــ رو کــامــلــ پــرداخــتـــ کــنــیـــد

4_ورود پــســرانــ بــهــ مــدرســهــ یــ دخــتـرانــ پــاریــســیــ مــمــنــوعــ اســتـــ

5_بــا لــبــاســ فــرمــ بــیــایــد

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها
http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

جــعــبــهــ اخــبــار


اســمــ مــدرســهــ تــغـییــر کـــرد


هــمــهــ یــ مـطالــبــو مــعــلــمــا پــاکــ شــدنــ


مــدرســـهـــ دوبــــارهــــ شــروعــ بــهــ کــار کــرد


هــرچــهــ زود تــر ثــبــتــ نــامــ کــنــیــدhttp://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها
بــرایــ دیــدنــ لــبــاســ هــایــ فــرمــ بــکــلــیــکــ

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها


http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

بــرایــ دیــدنــ حــقــوقــ مــعــلــمــانــ بــکــلــیـکــ

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

بــرایــ دیــدنــ شــهــریــهــ دانــشــ آمــوزانــ بــکـلـیــکــ


http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها


http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

بــرایــ دیــدنــ فــرمــ ثــبــتــ نــامــ بــکــلــیــکــhttp://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها


http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

بــرایــ دیــدنــ لــیــســـتــ کــلــاســ هــا بــکــلــیــکــ
http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

بـــرایــ حــمـــایــتــ از مـــا کــد بــنــرمــانــ را در وبــ خــود قــرار دهــیــد


<p align="center"><a href="http://schoolgirl.mihanblog.com" target="_blank"><img border="0" src="http://8pic.ir/images/55ny3cdo3f01vgu3bze0.gif"  width="300" alt=""  height="400"></a><br><input onclick="this.select()" type="text" width="356" name="T1" size="15" value='<!-- start logo cod off http://schoolgirl.mihanblog.com --><p align="center"><p align="center"><a href="http://schoolgirl.mihanblog.com" target="_blank"><img border="0" src="http://8pic.ir/images/55ny3cdo3f01vgu3bze0.gif"  width="300" height="400" alt=""></a></p><!--finish logo cod off http://schoolgirl.mihanblog.com -->' dir="ltr" ></p><div style="display:none"><a href="http://blogers.ir">وبلاگ</a>-<a href="http://blogers.ir/cod/make-logo-banner-cod/">کد لوگو و بنر</a></div>

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

خــوبــ دیــگــهــ پــســتــ ثــابــتــ تـــمــومــ شـــد

حــالــا بــرو ثــبــتـــ نــامـــ کــنــ 

دوســـتــدار تـــو:ســـارا جــونـــ و مــریــمــ جـــــونـــ
دیدگاه ها : نـــفـــر ثــبــتـــ نــامــ کـــردنــــ
آخرین ویرایش: سه شنبه 5 مرداد 1395 11:15 ق.ظhttp://template-n.mihanblog.com/