تبلیغات
دخـــــــــتــــــرانــــ پـــــاریــــــــســـــــــیــــــــ
خـــــــوشـــــــــ اومــــــــدیـــــــــــ

پـــســـتــــ ثـــابــــتـــــ

شنبه 22 شهریور 1393 02:00 ب.ظ

نویسنده : ســــارا جـــــونــــ
http://www.sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک ها

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها
ســـلامـــ بـــهــ هــمــهــ یــ کــســـایــیــ کــهــ بــهــ ایــنــ مــدرســهــ مــیــ یــان
مـــنـــ ســارا جـــونـــ و دوســتـــمــ مــریــمــ جــونــ مــدیــر ایـــنــ مــدرســهــ هــســتــیــمــ
http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

حـــالــا بــریــمــ ســراغــ قــوانــیــنــ

1_نــظــراتــ غــیــر قــانــونـــیــ نــدیــد

2_تـــویــ نــظــر ســنــجــیــ شــرکــتــ کــنــیــد

3_شــهــریــهــ رو کــامــلــ پــرداخــتـــ کــنــیـــد

4_ورود پــســرانــ بــهــ مــدرســهــ یــ دخــتـرانــ پــاریــســیــ مــمــنــوعــ اســتـــ

5_بــا لــبــاســ فــرمــ بــیــایــد

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها
http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

جــعــبــهــ اخــبــار


اســمــ مــدرســهــ تــغـییــر کـــرد


هــمــهــ یــ مـطالــبــو مــعــلــمــا پــاکــ شــدنــ


مــدرســـهـــ دوبــــارهــــ شــروعــ بــهــ کــار کــرد


هــرچــهــ زود تــر ثــبــتــ نــامــ کــنــیــدhttp://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها
بــرایــ دیــدنــ لــبــاســ هــایــ فــرمــ بــکــلــیــکــ

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها


http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

بــرایــ دیــدنــ حــقــوقــ مــعــلــمــانــ بــکــلــیـکــ

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

بــرایــ دیــدنــ شــهــریــهــ دانــشــ آمــوزانــ بــکـلـیــکــ


http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها


http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

بــرایــ دیــدنــ فــرمــ ثــبــتــ نــامــ بــکــلــیــکــhttp://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها


http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

بــرایــ دیــدنــ لــیــســـتــ کــلــاســ هــا بــکــلــیــکــ
http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

بـــرایــ حــمـــایــتــ از مـــا کــد بــنــرمــانــ را در وبــ خــود قــرار دهــیــد


<p align="center"><a href="http://schoolgirl.mihanblog.com" target="_blank"><img border="0" src="http://8pic.ir/images/55ny3cdo3f01vgu3bze0.gif"  width="300" alt=""  height="400"></a><br><input onclick="this.select()" type="text" width="356" name="T1" size="15" value='<!-- start logo cod off http://schoolgirl.mihanblog.com --><p align="center"><p align="center"><a href="http://schoolgirl.mihanblog.com" target="_blank"><img border="0" src="http://8pic.ir/images/55ny3cdo3f01vgu3bze0.gif"  width="300" height="400" alt=""></a></p><!--finish logo cod off http://schoolgirl.mihanblog.com -->' dir="ltr" ></p><div style="display:none"><a href="http://blogers.ir">وبلاگ</a>-<a href="http://blogers.ir/cod/make-logo-banner-cod/">کد لوگو و بنر</a></div>

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

خــوبــ دیــگــهــ پــســتــ ثــابــتــ تـــمــومــ شـــد

حــالــا بــرو ثــبــتـــ نــامـــ کــنــ 

دوســـتــدار تـــو:ســـارا جــونـــ و مــریــمــ جـــــونـــ
دیدگاه ها : نـــفـــر ثــبــتـــ نــامــ کـــردنــــ
آخرین ویرایش: سه شنبه 5 مرداد 1395 12:15 ب.ظ

شــــــــــــــــروعـــــــــــــــــــــــ کـــــــــــــــــــــــــــــار

سه شنبه 5 مرداد 1395 11:52 ق.ظ

نویسنده : ✿✿✿مریم جون✿✿✿
سلام .

من مریم هستم معاون مدرسه

از اون جایی که سارا جون که مدیر مدرسست پیداش نیست من تصمیم گرفتم خودم مدرسه رو راه بندازم

کسانی که میخواند معلم باشند توی همین پست به من اعلام کنند

واین فرم رو پر کنند

دیدگاه ها : نفر میخوان معلم باشن
آخرین ویرایش: سه شنبه 5 مرداد 1395 12:05 ب.ظ

مدرســـــــــهـــــ تــــکــونـــــیــــ

جمعه 21 شهریور 1393 04:24 ب.ظ

نویسنده : ســــارا جـــــونــــ
ســلــامــ دوســـتــانـــ
حــالــتــونــ خـــوبــهـــ؟؟
میــ خــوامــ یـــهــ تــغــییـــراتــیــ تـــویــ مــدرســهــ بـدمــ
پـــســ بــرایــ هــمــیــنــ هــمــهــ یــ مــعــلــمــا و مــطـالــبــ رو پــاکــ مــیـ کـنــمــ.
بــعــد از بــروز رســانیــ هــر کــیــ خــواســتـــ دوبــارهــ مــعــلــمــ یــا دانــشــ آمــوز بــشــهــ تــویــ هــمــیــنــ پـــستـــ بــهــ مــنــ بــگــهــ

مریــمــ جـــونــ چــونــ کــهــ تــو یــکــیــ از مـــدیرا هــســیــ پـــاکــتــ نــکــردمـــ

امــیـــدوارمــ از مــدرســهــ جــدیــد کــهــ تـــو راهــهـــ خــوشــتــونــ بــیــاد!!دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 21 شهریور 1393 04:28 ب.ظhttp://template-n.mihanblog.com/